Raport bieżący nr 37/2012

04-12-2012

Uzyskanie wymaganej prawem decyzji administracyjnej w związku z połączeniem Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A.


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 4 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w trybie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego wyrażającą zezwolenie na połączenie Spółki z Kredyt Bankiem S.A.


Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.), NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym i wpłaconym 993 334 810 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka