Plan podziału DM BZ WBK S.A.

  24-07-2014
DM BZ WBK Plan podziału PDF
Podział DM Sprawozdanie Zarzadu BZ WBK PDF
Podział DM Sprawozdanie Zarzadu DM BZ WBK PDF
Podział DM Sprawozdanie Zarzadu Giełdokracji PDF
  14-08-2014
Opinia z planu podziału PDF
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.), NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym i wpłaconym 993 334 810 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka