Infolinia: 1 9999

Poprzednia wersja regulaminu

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) wydany został przez Bank Zachodni WBK Spółkę Akcyjną („Bank”) z siedzibą i adresem we Wrocławiu [50-950], ul. Rynek 9/11, wpisanym pod numerem 000008723 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 896-000-56-73, posługujący się adresem internetowym www.bzwbk.pl oraz adresem poczty elektronicznej rzecznik.klienta@bzwbk.pl.
 2. Regulamin określa warunki, na jakich Bank udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania ze stron internetowych w serwisie BZ WBK oraz w domenie "bzwbk.pl", w tym z zawartych w nich treści lub narzędzi lub z świadczonych w ten sposób usług. W razie braku zgody na te warunki korzystanie ze stron internetowych w serwisie BZ WBK oraz w domenie "bzwbk.pl" nie jest dopuszczalne. Zastosowanie Regulaminu jest wyłączone wobec tych stron internetowych Banku oraz usług świadczonych w ten sposób, które uregulowane są odrębnymi regulaminami.
 3. Usługi i treści dostępne na stronach internetowych serwisu BZ WBK oraz w domenie "bzwbk.pl" dostępne są dla wszystkich odwiedzających („Zasoby ogólnodostępne”) z wyjątkiem usług lub treści wymagających rejestracji, na co wskazuje jednoznacznie treść właściwej podstrony internetowej („Zasoby specjalne”).
 4. Na stronach internetowych serwisu BZ WBK oraz znajdujących się w domenie „bzwbk.pl” Bank udostępnia:
  1. wybrane informacje o niektórych usługach Banku lub podmiotów współpracujących z Bankiem
  2. wybrane informacje finansowe
  3. narzędzia ułatwiające planowanie i komunikację (kalendarz, baza kontaktów)
  4. okresowo narzędzia umożliwiające korzystanie z aktualnych promocji i akcji specjalnych Banku lub podmiotów współpracujących z Bankiem
 5. Korzystanie ze stron serwisu BZ WBK oraz znajdujących się w domenie „bzwbk.pl” wymaga:
  1. posiadania dostępu do urządzenia klasy PC z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe
  2. włączenia obsługi plików typu cookies oraz javascript
 6. Przy korzystaniu ze stron serwisu www.bzwbk.pl oraz znajdujących się w domenie „bzwbk.pl” zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 7. W trakcie korzystania ze stron serwisu www.bzwbk.pl oraz znajdujących się w domenie „bzwbk.pl” w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookies dla celów identyfikacji korzystającego w www.bzwbk.pl dla celów statystycznych.
 8. Bank dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze stron internetowych w serwisie BZ WBK oraz w domenie "bzwbk.pl" możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 9. Korzystanie ze stron internetowych w serwisie BZ WBK oraz w domenie "bzwbk.pl" następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy korzystającym a Bankiem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych korzystającego.
 10. Bank dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności stron serwisu www.bzwbk.pl oraz z domeny „bzwbk.pl”, jednak nie gwarantuje jej i nie odpowiada za ich dostępność.
 11. Osoba korzystająca ze stron internetowych w serwisie BZ WBK oraz w domenie "bzwbk.pl" nie może przesyłać za ich pomocą treści o charakterze bezprawnym i ponosi pełną odpowiedzialność wobec Banku jak i osób trzecich za wszelkie treści przesłane do Banku.
 12. Dostęp do Zasobów specjalnych wymaga rejestracji na stronach i każdorazowego zalogowania danymi (loginem i hasłem) wybranymi podczas rejestracji.
 13. Rejestracja następuje na wyodrębnionych podstronach serwisu www.bzwbk.pl oraz znajdujących się w domenie „bzwbk.pl” przez wypełnienie właściwego formularza, zaakceptowanie Regulaminu i wysłanie danych. W toku rejestracji konieczne jest podanie wszystkich danych osoby rejestrującej wskazanych w formularzu, wybór loginu i hasła do dostępu do Zasobów specjalnych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby korzystania ze stron serwisu www.bzwbk.pl oraz z domeny „bzwbk.pl”. Wprowadzone dane osoby rejestrującej powinny być zgodne z prawdą oraz aktualizowane w razie ich zmiany. Login i hasło powinny być chronione przed dostępem osobom trzecich.
 14. Rejestracja może być w każdym czasie trwale usunięta przez osobę zarejestrowaną po zalogowaniu się, co jest równoważne nieodwołalnemu wypowiedzeniu dostępu do Zasobów specjalnych z momentem usunięcia. Taki sam skutek ma wykonanie przez osobę zarejestrowaną uprawnienia do usunięcia jej danych w trybie przepisów o ochronie danych osobowych.
 15. Korzystanie z stron serwisu www.bzwbk.pl oraz znajdujących się w domenie „bzwbk.pl” oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Banku, bez względu na szczególną ochroną zapewnianą przez przepisy prawa, w tym prawnoautorską.
 16. Bank może zablokować dostęp zarejestrowanego użytkownika lub usunąć jego rejestrację w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu lub podejrzenia posługiwania się loginem i hasłem przez osobę nieuprawnioną. Usunięcie rejestracji jest równoważne nieodwołalnemu wypowiedzeniu dostępu do Zasobów specjalnych z momentem usunięcia.
 17. Reklamacje i uwagi do funkcjonowania stron www.bzwbk.pl i dostępnych treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej rzecznik.klienta@bzwbk.pl. Wystąpienie powinno zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz adres pocztowy korespondencyjny nadawcy, jak również dokładny opis okoliczności oraz nieprawidłowości będących powodem wystąpienia, w przeciwnym wypadku Bank może pozostawić wystąpienie bez rozpoznania. Bank może wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia kwestii objętych wystąpieniem.
 18. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. O rozstrzygnięciu reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną lub listownie, wedle wyboru Banku.
 19. Bank dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronach www.bzwbk.pl były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednak Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych treściach.
 20. Bank dokłada wszelkich starań, aby narzędzia i usługi świadczone na stronach www.bzwbk.pl były dostępne nieprzerwanie funkcjonowały prawidłowo, jednak Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieprawidłowego ich działania lub niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym skutki wynikające z posługiwania się narzędziami i usługami.
 21. Bank dokłada wszelkich starań, aby strony serwisu www.bzwbk.pl oraz z domeny „bzwbk.pl” były wolne od złośliwego oprogramowania, jednak Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze stron w systemie teleinformatycznym korzystającego, w tym infrastrukturze technicznej i danych.
 22. Bank nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów zapewniających łączność z stronami serwisu www.bzwbk.pl oraz znajdujących się w domenie „bzwbk.pl” po stronie Banku i osób korzystających z tych stron.
 23. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania ze stron serwisu www.bzwbk.pl oraz z domeny „bzwbk.pl”, w tym za skutki blokady lub anulowania rejestracji przez Bank.
 24. Bank jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Zmiana Regulaminu nie wymaga uprzedzenia i wchodzi w życie z momentem określonym przez Bank, nie wcześniej niż z ogłoszeniem zmian. O zmianach Regulaminu Bank informuje przez ogłoszenie nowego Regulaminu na stronach serwisu www.bzwbk.pl oraz z domeny „bzwbk.pl” oraz pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji. Sprzeciw osoby zarejestrowanej wobec zmian jest równoważny nieodwołalnemu wypowiedzeniu dostępu do Zasobów specjalnych z momentem wejścia zmian w życie skutkującemu usunięciem rejestracji przez Bank.
 25. Bank może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych na stronach serwisu www.bzwbk.pl oraz w domenie „bzwbk.pl”, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych na tych stronach. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi Bank informuje ogłoszeniem na stronach internetowych serwisu www.bzwbk.pl i z domeny „bzwbk.pl” oraz pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji, w pozostałym zakresie zmiany wprowadzane są bez uprzedzenia. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki tych zmian.
 26. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze stron serwisu www.bzwbk.pl oraz znajdujących się w domenie „bzwbk.pl”, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm