Infolinia: 1 9999

Trwały nośnik informacji – decyzja Prezesa UOKiK nr RBG – 9/2018

WAŻNE:
Zmiana nazwy, siedziby i adresu Banku
Z dniem 7 września 2018 r. Bank Zachodni WBK S.A. zmienił nazwę, siedzibę i adres na Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
Aneksowanie umów
Proces aneksowania nie wiąże się z wypłatą jakichkolwiek rekompensat. Wnioski o sporządzenie aneksu proszę składać po otrzymaniu specjalnie przygotowanego komunikatu, który zostanie wysłany w formie papierowej lub elektronicznie do klientów, których dotyczy decyzja. Aneks stanowi potwierdzenie wprowadzonych przez Bank zmian po 27.10.2014 r.
Wypłata rekompensaty
Rekompensaty zostaną wypłacone automatycznie nie później niż do 12 stycznia 2019 na rachunek bankowy lub rachunek karty kredytowej klientów, których dotyczy decyzja. Klient nie musi składać wniosku w celu uzyskania rekompensaty.

 

Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RBG – 9/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. zostało uprawdopodobnione naruszenie przez Bank Zachodni WBK S.A. zbiorowych interesów konsumentów, polegające na wprowadzeniu zmian w regulacjach bankowych bez wskazania podstawy prawnej lub bez podania okoliczności pozwalających na ocenę zasadności wprowadzenia zmian.

Dotyczy to poniższych regulacji:

1. Regulaminu wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK (dotyczy kart kredytowych),
2. Regulaminu kont dla ludności (dotyczy rachunków bankowych - kont osobistych, kont oszczędnościowych, lokat terminowych),
3. Zasad wydawania i użytkowania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności (dotyczy kart debetowych),
4. Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności (w zakresie dotyczącym wszystkich wymienionych powyżej produktów).

W związku z tą decyzją mają Państwo prawo podpisać bezpłatny aneks do umów o wskazane powyżej produkty, który potwierdzi akceptację aktualnie obowiązujących regulacji wymienionych powyżej.

Każdy aneks zostanie przygotowany indywidualnie zgodnie z posiadanymi produktami w ramach wiążących Państwa z Bankiem umów.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podpisaniem aneksu, prosimy złożyć wniosek o zawarcie aneksu w formie i trybie dla składania reklamacji w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania od banku listu z informacją o możliwości aneksowania umów.

W treści należy:

1. powołać się na nr Decyzję UOKiK nr RBG – 9/2018,
2. wskazać nr PESEL,
3. oddział, w którym chcą Państwo podpisać aneks.

Odpowiedź (zawierająca informację o przygotowaniu aneksu i przekazaniu go do wskazanego oddziału) zostanie udzielona nie później niż do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku przez Bank.

Od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację będą mieli Państwo dwa miesiące na podpisanie aneksu we wskazanym wcześniej oddziale. W przypadku kiedy aneks nie zostanie podpisany, umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

Podpisanie aneksu nie wiąże się z żadnymi rozliczeniami finansowymi i nie powoduje zwrotu pobranych wcześniej opłat i prowizji.

Jednocześnie informujemy, że klientom, którzy:

1. w dniu wydania decyzji pozostawali stroną umowy o ten sam produkt, co do którego wprowadzono lub podwyższono opłatę lub prowizję w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 lipca 2016 r. i zostali poinformowani o tym wyłącznie za pośrednictwem wiadomości elektronicznych przesyłanych w ramach skrzynki odbiorczej w bankowości elektronicznej BZWBK24;

2. nie dokonali konwersji umowy produktowej, na podstawie której pobrano (wprowadzoną lub podwyższoną) opłatę lub prowizję, na inną umowę produktową (lub umowy produktowe) lub nie zawarli nowej umowy, w związku z zawarciem której otrzymali na trwałym nośniku informacji Taryfę opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności;

3. zostali obciążeni łączną prowizją za przewalutowanie wyższą niż 100 PLN (dotyczy konsumentów, wobec których naliczano prowizję/prowizje za przewalutowanie transakcji);

4. łącznie z dokonaniem zmiany (wprowadzeniem lub podwyższeniem) opłaty lub prowizji z tytułu świadczenia przez Bank usługi płatniczej nie uzyskali obniżenia lub zwolnienia z innej opłaty lub prowizji lub nie uzyskali bezpłatnej usługi płatniczej świadczonej przez Bank

bank przyzna do 12 stycznia 2019 r. rekompensatę, która polegać będzie na uznaniu rachunków bankowych lub rachunków kart kredytowych prowadzonych w banku następującymi kwotami z następujących tytułów:

1. Konta osobiste
a) 54 PLN (na rzecz konsumentów, którzy byli uprawnieni do 50% zniżki) bądź 108 PLN (w przypadku standardowej opłaty) – z tytułu podwyższenia opłaty miesięcznej za pakiet dla konsumentów posiadających Ekstrakonto Profil Aktywny i będących klientami Kredyt Banku S.A. przed połączeniem tego banku z Bankiem Zachodnim WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu;
b) 54 PLN (na rzecz konsumentów, którzy byli uprawnieni do 50% zniżki) bądź 108 PLN (w przypadku standardowej opłaty) – z tytułu podwyższenia opłaty miesięcznej za pakiet dla konsumentów posiadających Ekstrakonto Profil Ambitny i będących klientami Kredyt Banku S.A. przed połączeniem tego banku z Bankiem Zachodnim WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu;

2. Karty debetowe
a) 286,53 PLN – z tytułu wprowadzenia prowizji za przewalutowanie transakcji w EUR bez zmiany wysokości prowizji, która wynosiła dla pozostałych walut 2,8% (dotyczy kart debetowych VISA i MAESTRO);
b) 379,40 PLN – z tytułu wprowadzenia prowizji za przewalutowanie transakcji dokonanej kartami debetowymi MasterCard w walucie innej niż waluta rachunku;
c) 1,17 PLN za 1 miesiąc obowiązywania podwyższonej opłaty, łącznie nie więcej niż 19,84 PLN – z tytułu podwyższenia opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard PAYBACK Multi;
d) 0,80 PLN z tytułu prowizji za usługę cash back pomnożoną przez ilość transakcji wykonanych przez konsumentów, o których mowa w pkt. 5.1., w okresie od 1 lutego 2015 r. (tj. od wprowadzenia opłaty za usługę cash back) do 31.07.2016 r

3. Karty kredytowe
a) 277,32 PLN – z tytułu wprowadzenia prowizji za przewalutowanie transakcji dokonanej kartami kredytowymi MasterCard w walucie innej niż waluta rachunku;
b) 284,17 PLN – z tytułu wprowadzenia prowizji za przewalutowanie transakcji w EUR z jednoczesnym obniżeniem wysokości prowizji dla kart kredytowych VISA.

Informację o wysokości przyznanej rekompensaty znajdziecie Państwo na wyciągach z historii rachunku lub zestawieniu transakcji dla karty kredytowej, przesłanych po uznaniu rachunków rekompensatą oraz w wiadomości przesłanej w usługach BZWBK Internet.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się przez infolinię:
z tel. komórkowego: 781 119 999
z tel. stacjonarnego: 1 9999
z zagranicy: +48 61 81 1 9999

Wyszukiwarka placówek i bankomatów
Szczegółowy opis sposobu, formy i trybu składania reklamacji

 

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm